Pondělí 16/4/2012

30. 4. od 15:00 Řecká krize & Balkán očima antifašisty — Charalampos Magoulas a srbská AFA v Bio Oko

Pondělí 30. dubna, Bio Oko, Praha, 15:00.

Pozor změna! Místo přednášky Andreje Grubačiće se představí člen srbské Antifašistické Akce. Andrej Grubačić naneštěstí dostal akutní zánět ledvin a jakékoliv cestování mu lékaři výslovně zakázali. Andrejovi přejeme brzké uzdravení a pro vás jsme pozvali přednášejícího, který jak doufáme Andreje plnohodnotně zastoupí. O situaci na Balkáně bude mluvit představitel Antifašistické Akce Srbsko.


Charalampos Magoulas: Řecko: titulní stránka Evropy

Proč je Řecko každou chvílí na předních stranách evropských časopisů a novin? Co je špatně s Řeky? Je krize, dluh a nastávající bankrot výsledkem nezodpovědného života a důsledkem korupce ve vládě? Měli bychom brát v potaz spolčení bankéřů, kteří se snaží nakoupit řecká aktiva za nízké ceny? Který z těchto přístupů je správný? Co by měli lidé v Řecku a Evropě očekávat?

Všechny tyto otázky odrážejí myšlenky a přesvědčení, které se pokouší popsat a pochopit současnou situaci v Řecku. Vzhledem k poměrně násilným změnám v řecké společnosti je obtížné tvořit hodnověrné hypotézy o příčinách krize a odhadovat dopad na společenské vztahy, kvalitu života, politické procesy a další koncepty, tvořící každodenní život v Evropě. Ačkoliv je velký risk hodnotit a tvořit hypotézy o rapidně se měnící společnosti, pokusíme se předložit hypotézy, které snad pomohou objasnit situaci v Řecku.

Why is Greece in the front page of European journals and newspapers every now and then? What is wrong with Greek people? Are the crisis, the debt and the forthcoming bankruptcy the result of an irresponsible way of living and the consequences of the corruption in the government? Should we bear in mind that a conspiracy of bankers tries to buy Greek assets at low prices? Which of these approaches is correct? What should the people in Greece and in Europe expect?
 All these questions reflect thoughts and beliefs trying to describe and comprehend the current situation in Greece. Under the circumstances of a rather violent change in the Greek society, it is difficult for one to make plausible assumptions on the causes of the crisis and to estimate the impact in social relations, quality of life, political procedures and other concepts designing the everyday life in a European country. Although it is a big risk when one tries to evaluate and assess a rapidly changing society, some hypotheses will be put forth, hopefully clarifying the situation in Greece.

V první přednášce od 15:00 nám Andrej Grubačić, sociolog a anarchistický teoretik jugoslávského původu žijící v USA, představí nelichotivou situaci kosovských Romů v kontextu neoliberální Evropy. Stávají se Romové integrovanou součástí Evropy nebo dochází spíše k opaku? Po jeho přednášce a krátké diskusi si vezme slovo Charalampos Magoulas, sociolog a člen Shromáždění náměstí Syntagma z řeckých Atén, aby pověděl o současné situaci v Řecku. V přednášce s názvem „Řecko: titulní stránka Evropy“ se pokusí zachytit pnutí ve společnosti, důvody k němu i cesty možného vývoje. Je demokracie zdola založená na autonomii a solidaritě živelnou alternativou řecké budoucnosti? Po diskusi s Charalamposem plynule přejdeme do otevřené debaty s oběma autory.

Andrej Grubačić: Kosovští Romové v neoliberální Evropě

V této přednášce se Andrej Grubačić, sociolog jugoslávského původu žijící v USA, zaměřuje na prekérní situaci kosovských Romů. Zapomenuti evropskými koloniálními autoritami a stejně tak neviditelní pro srbské nacionalisty, jsou jednou z nejdramatičtěji marginalizovaných a utlačovaných komunit uvnitř (nebo spíš vně) současné neoliberální Evropy. Andrej Grubačić použije příklad kosovských Romů, aby prozkoumal opravdovost takzvané "Dekády romské inkluze", kterou vidí jen jako další způsob vytlačování Romů z prostoru evropské koloniální či kapitalistické modernity.

In this lecture I would like to address the plight of Kosovo Roma population. Forgotten by the European colonial authorities, and equally invisible to Serbian nationalists, this is one of the most dramatically marginalized and oppressed community inside, or, rather, outside, of contemporary neoliberal Europe. I will use the example of Kosovo Roma in order to interrogate the sincerity behind the so-called "Decade of Roma Inclusion," which i see as yet another way of excluding Roma from the space of European colonial/capitalist modernity.